header01 header02 header03

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden in PDF klik hier

Handelsnamen: De namen internetGemert.nl alsmede Brabantinternet.nl zijn handelsnamen onder de naam The OutCast welke geregistreerd staan onder kvknummer 17167017

Algemene voorwaarden The OutCast
Kamer van Koophandel te Eindhoven: 17167017

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: de wederpartij van The OutCast.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en The OutCast.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door The OutCast gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door The OutCast verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met The OutCast verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van The OutCast en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen The OutCast en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door The OutCast gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
The OutCast is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan The OutCast wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en The OutCast zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht The OutCast niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat The OutCast gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor The OutCast van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4. Aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
5. Facturering van een ontwerp en door The OutCast te bestellen promotiematerialen vindt bij opdracht plaats. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (tenzij anders overeen gekomen). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
6. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
7. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door The OutCast aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
9. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,00. 
Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
1.Deze voorwaarden gelden voor een 1 (één) jarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
3. Onderhoud van alle links op de pagina’s van de website eens per maand.
4. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 2 weken aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
5. Voor het maken van nieuwe pagina’s geldt een tarief van € 60,- per pagina.
6. Herhaling van aanmelden van de website op bestaande zoekmachines twee keer per jaar.
7. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
8. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
9. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Hosting en domeinnaam
1. De betaling van het aanvragen van een domeinnaam en hosting dient bij vooruitbetaling te geschieden. Zodra de kosten voor het aanvragen van een domeinnaam en hosting zijn voldaan worden deze bij de hostingprovider aangevraagd.
2. De jaarlijkse facturatie van hosting en domeinnaam vindt plaats in de maand november. 
Indien de hosting en domeinnaam eerder in het jaar zijn aangevraagd wordt er naar rato gefactureerd voor de rest van dat jaar en in november voor het volgende gehele jaar.
3. De opzegtermijn voor hosting en domeinnaam is 3 maanden voor de begindatum. Deze moet schriftelijk worden opgezegd voor het einde van de begindatum.
4. Het domein vervalt bij niet (tijdig) betalen.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. Plaatsing van het The OutCast Webdesignlogo en/of tekstlink naar The OutCast op de website van de opdrachtgever.
3. The OutCast mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
1. The OutCast zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal The OutCast steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The OutCast aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The OutCast worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The OutCast zijn verstrekt, heeft The OutCast het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. The OutCast is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The OutCast kenbaar behoorde te zijn.
5. The OutCast zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft The OutCast het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat The OutCast hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door The OutCast of door The OutCast ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart The OutCast voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien The OutCast op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan The OutCast worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van The OutCast.
The OutCast is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal The OutCast opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor The OutCast van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. The OutCast kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met The OutCast gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. The OutCast heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens The OutCast niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. The OutCast zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van The OutCast kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Levering en levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12. Copyright
1. Alle aan The OutCast verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven.
2. Alle door The OutCast ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door The OutCast voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
3. Op de door The OutCast ontwikkelde promotiematerialen en foto's berust copyright.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. The OutCast en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van The OutCast zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 14. Overmacht
1. In geval van overmacht is The OutCast gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. The OutCast is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop The OutCast geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. The OutCast kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. The OutCast heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16. Derden
1. The OutCast is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door The OutCast doorgevoerd.
2. The OutCast is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door The OutCast vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door The OutCast of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van The OutCast.

Artikel 18. Eigendomsrecht / Auteursrecht
1. The OutCast behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de koopprijs voor al deze  goederen en/ of websites geheel is voldaan."

Artikel 19. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door The OutCast slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk. Privacy bepalingen van de SIDN zijn hier te vinden.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. The OutCast verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.